De “MakerSpace” am LCD ass eng Plaz fir Entdeckung, awer virun allem fir Kreativitéit, an där déi Jonk hir eege digital Tools kënne kreéieren.
Le «makerspace» du LCD est un lieu de découverte mais surtout de création où les jeunes peuvent créer leurs propres outils digitaux.

 

Wéini a wou?

mëttwochs :
14h40 – 16h25 am Neie Gebei vum LCD
donneschdes :
14h40 – 16h25 am Neie Gebei vum LCD

 

Enseignanten

Thomas SCHEER (Coordinateur)
Marco GOFFINET
Joël FRANÇOIS