D’Mosaik-Klass…

…ass eng Opfaangstruktur fir déi Schüler, bei deenen d’pädagogesch Moosnamen, déi vum Reglement virgesi sinn, näischt bruecht hunn.

…stellt eng Rumm duer, wou de Schüler iwwert seng Haltung vis-à-vis vun der Aarbecht an der Disziplin nodenke léiert an ënnerstëtzt déi perséinlech Entwécklung vum Schüler mat engem Schoulprogramm a Stonneplang, déi him ugepasst sinn.

…huet als Zil, de Schüler op sengem schoulesche Wee ze halen, fir dat hien nees a seng Stammklass zeréck goe kann.

D’Mosaik-Klass ass fir dee Schüler geduecht, dee …

  • regelméisseg a graff géint de Code de Vie verstéisst.
  • blo mécht an ouni valabel Excuse ze spéit kënnt.
  • refuséiert an der Klasse matzeschaffen.
  • seng Schoulsaachen net dobäi huet a ni seng Hausaufgabe mécht.
  • kee Respekt huet virun den Enseignanten an dem Personal vum Lycée, viru senge Matschüler a virum Material vun der Schoul.

D’Mosaik-Prozedur:

  • E Régent adresséiert sech un e Member vum Mosaikteam mat der Demande fir e Schüler kënnen un d’Mosaik-Klass ofzegin.
  • An enger Réunioun mat sämtlechen Titulairë vun der Stammklass gett en Diagnostik vum Schüler opgestallt.
  • D’Direktioun an den Mosaikteam décidéieren ob de Schüler an d’Mosaik-Klass opgeholl gëtt a wéi hien individuell gefuerdert ka ginn.
  • De Schüler bleift e puer (+/- 6) Wochen an der Mosaik-Klass. Während sengem Openthalt an der Mosaik-Klass gëtt de Régent vun der Stammklass au courant gehal. Nodeems e kloere Progrès festgestallt gouf, kann de Schüler an seng Stammklass zeréckkommen.

De Mosaik-Team :

Claude HANSEN
classe MOSAIK Diekirch
Enseignant
Kathrin KENTNER
classe MOSAIK Diekirch
Enseignante
Tom SCHEER
classe MOSAIK Diekirch
Enseignant
Sandra GOERGEN
classe MOSAIK Diekirch
Directrice adjointe