D’Mosaik-Klass…

…ass eng Opfaangstruktur fir déi Schüler, bei deenen d’pädagogesch Moosnamen, déi vum Reglement virgesi sinn, näischt bruecht hunn.

…stellt eng Rumm duer, wou de Schüler iwwert seng Haltung vis-à-vis vun der Aarbecht an der Disziplin nodenke léiert an ënnerstëtzt déi perséinlech Entwécklung vum Schüler mat engem Schoulprogramm a Stonneplang, déi him ugepasst sinn.

…huet als Zil, de Schüler op sengem schoulesche Wee ze halen, fir dat hien nees a seng Stammklass zeréck goe kann.

D’Mosaik-Klass ass fir dee Schüler geduecht, dee …

  • regelméisseg a graff géint de Code de Vie verstéisst.
  • blo mécht an ouni valabel Excuse ze spéit kënnt.
  • refuséiert an der Klasse matzeschaffen.
  • seng Schoulsaachen net dobäi huet a ni seng Hausaufgabe mécht.
  • kee Respekt huet virun den Enseignanten an dem Personal vum Lycée, viru senge Matschüler a virum Material vun der Schoul.

D’Mosaik-Prozedur:

  • E Régent adresséiert sech un e Member vum Mosaikteam mat der Demande fir e Schüler kënnen un d’Mosaik-Klass ofzegin.
  • An enger Réunioun mat sämtlechen Titulairë vun der Stammklass gett en Diagnostik vum Schüler opgestallt.
  • D’Direktioun an den Mosaikteam décidéieren ob de Schüler an d’Mosaik-Klass opgeholl gëtt a wéi hien individuell gefuerdert ka ginn.
  • De Schüler bleift e puer (+/- 6) Wochen an der Mosaik-Klass. Während sengem Openthalt an der Mosaik-Klass gëtt de Régent vun der Stammklass au courant gehal. Nodeems e kloere Progrès festgestallt gouf, kann de Schüler an seng Stammklass zeréckkommen.

De Mosaik-Team :

Viviane EVEN
classe MOSAIK Diekirch
Coordinatrice - Educatrice graduée
Claude HANSEN
classe MOSAIK Diekirch
Enseignant
Kathrin KENTNER
classe MOSAIK Diekirch
Enseignante
Pascale Defays
classe MOSAIK Diekirch et Mersch
Enseignante
Tom SCHEER
classe MOSAIK Diekirch
Enseignant
Sandra GOERGEN
classe MOSAIK Diekirch
Directrice adjointe
Ingimar OLAFSSON
Classe MOSAIK Mersch et Beringen
Educateur gradué
Carole NEY
Classe MOSAIK Mersch
Coordinatrice - Enseignante
Myriam GNAD
Classe MOSAIK Mersch
Enseignante