Jiddereen ass wëllkomm! Mir starten den 28. an 29. September am Muséksall vum AB vun 14.40 – 15.35.