Hei e puer flott Impressiounen, déi d’Schüler vun der 9TE01, der 8PO08ME, der 9MO1ME, der 9MO2ME an der 9PRME vun hirer Englandrees matbruecht hunn.