Am Kader vum Cours « Médias, institutions et entreprises au Luxembourg » vum M. Jean-Luc Thill kruten d’Studenten vum 1. Joer vum BTS Media Writing en Abléck hannert Kulissen vun der neier Nationalbibliothéik. En Merci dem M. Carlo Blum fir déi kompetent a virun allem spannend Ausféierungen.