Den Här Thierry Meyrath vun der Universitéit Lëtzebuerg huet  den 19. Oktober 2021 vun 12.05 bis 12.45 Auer am Festsall vum Ale Gebai iwwert „Mathematik am Studium an am Beruff“ geschwat.