LCD-4.STACK
LCD-4.STACK
LCD
Stage d'hiver à Obertauern

 

A HOUSE FULL OF ARTS, WORDS & MUSIC
Portes Ouvertes à Diekirch et Mersch

PORTES OUVERTES

Mersch & internat

mardi 26 avril à 17h00

Diekirch

mardi 3 mai à 17h00

Jippelcher
 

D’Jippelcher am Neie Gebai gi betreit vun der 7eST01 an der 8eTE02
Den Dag wou d'Jippelcher d'Eeër verloossen ass de 27. an 28. Abrëll.
Klassen déi d'Jippelcher wëlle kucke goe kënnen sech beim Leo Luis am Neie Gebai Biologie mellen.

Le temps actuel à Diekirch
Le calendrier du LCD
lcd Température: out of service
Pression: out of service
> plus de détails...

Documents intéressants
LCD LCD LCD
webmail contact us where to find us search the site

 

Dernière modification: 28.04.2016